11.  ต้องการควบคุมสต๊อกของงานระหว่างทำว่ามีการรับ-จ่ายอย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การตัดจ่ายวัตถุดิบ มีการโอนยอด

เข้าในงานระหว่างทำให้ทันที โดยไม่ต้องป้อนเอกสารหลายๆ ใบ

 

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

11.  ต้องการควบคุมสต๊อกของงานระหว่างทำว่ามีการรับ-จ่ายอย่างไร และจะต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การตัดจ่ายวัตถุดิบ มีการโอนยอด

เข้าในงานระหว่างทำให้ทันที โดยไม่ต้องป้อนเอกสารหลายๆ ใบ

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้เพิ่มรหัสสินค้าที่ผูกบัญชีไว้กับงานระหว่างทำเข้าไป และเมื่อมีการเบิกวัตถุดิบ ให้ใช้เมนูปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าแทน และระบุจำนวนของรหัสวัตถุดิบให้ติดลบ ส่วนรหัสงานระหว่างทำให้เป็นยอดบวก