10.  จำนวนคงเหลือและมูลค่าคงเหลือของสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากมี

การเดินรายการผิดพลาดไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องการปรับยอดสินค้า

และมูลค่าสินค้าให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

Navigation:  ระบบสินค้า > สินค้าประจำวัน > ปรับปรุงยอดสินค้า >

10.  จำนวนคงเหลือและมูลค่าคงเหลือของสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากมี

การเดินรายการผิดพลาดไปเป็นจำนวนมาก จึงต้องการปรับยอดสินค้า

และมูลค่าสินค้าให้ถูกต้อง จะต้องทำอย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  คำนวณยอดสินค้า 7.4

2. ใช้เมนูตรวจนับสินค้า ที่ ข้อ 6.X ปรับยอดสินค้าทุกตัวให้เป็น 0

3.  จากนั้นใช้เมนูสินค้าประจำวันสินค้า ข้อ 3. ปรับปรุงเพิ่ม-ลด สินค้า โดยป้อนจำนวนและมูลค่าที่ถูกต้องเข้าไปแทน