1.  ในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร มีการกำหนดบัญชีด้าน Dr. ไว้ แล้วเปิดบิล RR

โดยอ้างเอกสารเงินมัดจำ 1 ใบ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้ถูกแต่ถ้าอ้างเงินมัดจำ

หลาย ๆ ใบโดยใส่ (AE...) โปรแกรมจะไม่ได้ลงบัญชีให้ตามที่กำหนดไว้ ไม่รู้ว่าโปรแกรมใช้บัญชีอะไรในการบันทึกในรายวัน

Navigation:  ระบบซื้อ > จ่ายเงินมัดจำ >

1.  ในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร มีการกำหนดบัญชีด้าน Dr. ไว้ แล้วเปิดบิล RR

โดยอ้างเอกสารเงินมัดจำ 1 ใบ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้ถูกแต่ถ้าอ้างเงินมัดจำ

หลาย ๆ ใบโดยใส่ (AE...) โปรแกรมจะไม่ได้ลงบัญชีให้ตามที่กำหนดไว้ ไม่รู้ว่าโปรแกรมใช้บัญชีอะไรในการบันทึกในรายวัน

Return to chapter overviewNext page

 

 

·  เนื่องจากมีการอ้าง AE หลายใบ โปรแกรมจึงใช้บัญชีที่กำหนดไว้ใน เมนู เริ่มระบบ 4 หรือ ถ้ามีแยกเมนู AE เป็น หลายเมนู เช่น A1 ด้วย โปรแกรมก็จะดูการผูกบัญชี

 ที่เริ่มระบบ 4 ตามเมนู A1 ที่ผูกบัญชีไว้