1.  เปิดบิลโดยใส่ราคาต่อหน่วยเป็น 0 แล้ว จะแก้ไข รหัสผู้จำหน่ายไม่ได้ ฟ้องว่า

"จะแก้ไขรหัสต้องลบรายการสินค้าให้หมดก่อน"

Navigation:  ระบบซื้อ > ใบสั่งซื้อ >

1.  เปิดบิลโดยใส่ราคาต่อหน่วยเป็น 0 แล้ว จะแก้ไข รหัสผู้จำหน่ายไม่ได้ ฟ้องว่า

"จะแก้ไขรหัสต้องลบรายการสินค้าให้หมดก่อน"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

·  ถ้าเป็น VERSION DOS จะทำได้

· แต่ VERSION WINDOWS จะทำไม่ได้ตามที่ฟ้อง ซึ่งถูกต้องแล้ว