3.  ทำการบันทึกค่าใช้จ่าย โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หลายรายการ แต่เมื่อสั่งพิมพ์ใบหักภาษี สามารถสั่งพิมพ์โดยกด <Ctrl+P> ได้เพียงใบแรกแค่ใบเดียว

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

3.  ทำการบันทึกค่าใช้จ่าย โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หลายรายการ แต่เมื่อสั่งพิมพ์ใบหักภาษี สามารถสั่งพิมพ์โดยกด <Ctrl+P> ได้เพียงใบแรกแค่ใบเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การพิมพ์ใบหักภาษีใบอื่นๆ ต้องกด <Ctrl+10> จากนั้นเลื่อนไปยังรายการที่ต้องการสั่งพิมพ์ แล้วจึงกด <Ctrl+P>