2.  ภงด.54 ซึ่งใช้กับเงินได้ประเภท ค่าลิขสิทธิ์ สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม Express หรือไม่

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

2.  ภงด.54 ซึ่งใช้กับเงินได้ประเภท ค่าลิขสิทธิ์ สามารถป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรม Express หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทำได้ โดยใช้วิธีการเดียวกับ ภงด.53