4.  ภ.ง.ด.แบบต่าง ๆ

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

4.  ภ.ง.ด.แบบต่าง ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ภ.ง.ด. 1        แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับบุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม        

หรือคณะบุคคลเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิณตามมาตรา 40 (1)  (2)        

แห่งประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยกรอกรายการ

แสดงการจ่ายเงินได้ และการหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นรายตัวผู้มีรายได้พร้อมกับนำเงินภาษีส่ง        (ไม่ว่าจะได้หักภาษีไว้หรือไม่)

ภ.ง.ด. 90        แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ใช้สำหรับ

1. ผู้มีเงินได้หลาประเภท หรือ ผู้มีเงินได้ประเภทเดียว แต่มิใช่เงินได้จากการจ้างแรงงาน

ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

2. กองมรดกของผู้ตายที่ยังมิได้แบ่งและเงินได้

3. ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ยื่น :        ชำระภายในเดือนมีนาคม ของปีถัดไป (รอบ มกราคม – มีนาคม)

ภ.ง.ด. 91        แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานตาม

มาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฏากร แต่เพียงประเภทเดียว

ยื่น  :        ชำระภาษีภายใน เดือน มีนาคม ของปีถัดไป (รอบ มกราคม – มีนาคม )

ภ.ง.ด. 94        แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

ใช้สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน                                เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เงินได้จากาการรับเหมา หรือ เงินได้จากการประกอบธุรกิจ

ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้รับตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ไม่ว่าจะมีเงินได้ประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่

ยื่น :        ชำระภาษีภายใน เดือนกันยายน ของทุกปีภาษี

ภ.ง.ด. 50        แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ใช้สำหรับ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ

ยื่น :        ชำระภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี        

โดยต้องยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชีไม่ว่จะมีรายได้หรือไม่

ภ.ง.ด. 51        แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ใช้สำหรับบริษัท หรือ                

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

ยื่น :        รอบระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

ภ.ง.ด. 52        แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ใช้สำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และกระทำกจิการในที่อื่น ๆ        

รวมทั้งประเทศไทย

ยื่น :        ภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี        

และยื่นเป็นประจำทุกรอบระยะเวลาบัญชีไม่ว่าจะมีรายได้ หรือ ไม่

ภ.ง.ด.53        แบบยื่นรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายใช้สำหรับ

1. กรณีที่รัฐบาย องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นผู้จ่ายเงินได้ให้แก่ บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่ง ๆ

ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป  และต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

2. กรณีที่มีการจ่ายเงินได้ให้แก่ บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครั้งหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ 1,000        บาทขึ้นไป และต้องหักภาษีไว้ ณ ที่จ่าย

ยื่น :        พร้อมกับนำเงินภาษีส่งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน        

(ไม่ว่าจะหักภาษีไว้แล้วหรือไม่)