3.  เมือพิมพโดยการกด <Alt+F4> ไมใหแสดงราคาทุนตอหนวยของสินคา

Navigation:  ระบบสินค้า > สำหรับ Version Dos >

3.  เมือพิมพโดยการกด <Alt+F4> ไมใหแสดงราคาทุนตอหนวยของสินคา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เมนูระบบความปลอดภัย  ตอบ N ในช่อง 'เพิ่ม' ที่สำหรับเมนูรายละเอียดสินค้า