12.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'หาล๊อตที่อ้างถึง(เพื่อปรับต้นทุน) ไม่พบ'

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

12.  คำนวณยอดสินค้าคงเหลือ แสดงข้อผิดพลาด 'หาล๊อตที่อ้างถึง(เพื่อปรับต้นทุน) ไม่พบ'

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

อาจเกิดจากเดิมคำนวณต้นทุนแบบถัวเฉลี่ย ต่อมาเปลี่ยนเป็น FIFO ดังนั้นจะต้องเข้าไปลบรายการส่งคืนหรือปรับต้นทุน

นี้ทิ้ง แล้วเพิ่มเข้าไปใหม่โดยอ้างถึงล๊อตให้ถูกต้อง