17.  การคำนวณต้นทุนในเมนูสินค้าข้อ 7.3 (คำนวณทีละรหัส) กับข้อ 7.4 (เลือกช่วงคำนวณได้) ต่างกันอย่างไร

 

Navigation:  ระบบสินค้า > รายละเอียดสินค้า >

17.  การคำนวณต้นทุนในเมนูสินค้าข้อ 7.3 (คำนวณทีละรหัส) กับข้อ 7.4 (เลือกช่วงคำนวณได้) ต่างกันอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ผลการทำงานจะเหมือนกัน แต่ข้อ 7. 4 จะสามารถเลือกตรวจสอบการโอนย้ายระหว่างคลังให้ได้ดังนี้

- ไม่ตัดต้นทุนแยกตามคลัง โปรแกรมจะตรวจสอบว่าคู่ของเอกสารการโอนย้ายมีครบคู่หรือไม่ หากคู่ใดไม่ครบ    

โปรแกรมจะแจ้งขึ้นมาให้ทราบ

- ตัดต้นทุนแยกตามคลัง โปรแกรมจะตรวจสอบคู่ของเอกสารการโอนย้ายให้เช่นเดียวกัน   รวมทั้งคำนวณต้นทุนแยกตามคลังให้ด้วย