7.  ใบลดหนี้ 1 ใบ ไม่สามารถอ้างถึงใบกำกับ (IV) 2 ใบได้

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

7.  ใบลดหนี้ 1 ใบ ไม่สามารถอ้างถึงใบกำกับ (IV) 2 ใบได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ   ในโปรแกรมไม่สามารถจะปฏิบัติด้วยวิธีดังกล่าวนี้ได้

หากจะอ้างถึงใบกำกับ 2 ใบ จะต้องออกใบลดหนี้เป็น 2 ใบด้วย แต่อาจจะลำดับเลขที่ใบลดหนี้ให้ต่อเนื่องกัน

เพื่อตรวจสอบได้ง่าย เช่น เป็นใบลดหนี้เลขที่ SR0000010 และ SR0000010A