6.  ในการทำใบลดหนี้/รับคืนสินค้า โปรแกรมจะดึงยอดของบิลขายที่อ้างถึง มาด้วยยอดเงินเต็มจำนวนเสมอ แม้ว่าจะเป็นการนำมาอ้างถึงในใบลดหนี้เป็นครั้งที่ 2 ก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาลดหนี้เกินมูลค่าที่ขาย

Navigation:  ระบบการเงิน > ลดหนี้/รับคืน >

6.  ในการทำใบลดหนี้/รับคืนสินค้า โปรแกรมจะดึงยอดของบิลขายที่อ้างถึง มาด้วยยอดเงินเต็มจำนวนเสมอ แม้ว่าจะเป็นการนำมาอ้างถึงในใบลดหนี้เป็นครั้งที่ 2 ก็ตาม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาลดหนี้เกินมูลค่าที่ขาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กรณีนี้ไม่สามารถให้โปรแกรมป้องกันให้ได้ ผู้ใช้งานจะต้องบันทึกหรือโน้ตไว้เอง        ว่าบิลขายใบใดได้มีการลดหนี้/รับคืนไปบางส่วนแล้ว