3.  เข้าไปในเมนูใบสั่งขาย แต่โปรแกรมกลับแสดงเป็นเลขที่ใบสั่งขายใบอื่น ที่ไม่ใช่ใบสั่งขายเลขที่สุดท้าย

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

3.  เข้าไปในเมนูใบสั่งขาย แต่โปรแกรมกลับแสดงเป็นเลขที่ใบสั่งขายใบอื่น ที่ไม่ใช่ใบสั่งขายเลขที่สุดท้าย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้ลองจัดเรียงข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง คือ ไฟล์ OESO และ OESOIT