4.  ต้องการให้ทุกครั้งที่เปิดใบสั่งขาย ตรงคอลัมน์แผนก Enter แล้วมีแผนกขึ้นมา

ให้เลือกทุกครั้ง ห้ามไม่ให้แผนกปล่อยว่าง

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

4.  ต้องการให้ทุกครั้งที่เปิดใบสั่งขาย ตรงคอลัมน์แผนก Enter แล้วมีแผนกขึ้นมา

ให้เลือกทุกครั้ง ห้ามไม่ให้แผนกปล่อยว่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข        

1.  ให้เพิ่มแผนกที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 7. กำหนดแผนกขึ้นมาใหม่ โดยใส่รหัสแผนก เป็นเครื่องหมาย .

2.  แล้วไปที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร เลือกไปที่เมนูใบสั่งขาย กด ALT+E แล้ว Enter

ผ่านมาถึงช่องแผนกใส่รหัสแผนกเป็น .

3.  กลับไปที่กำหนดแผนกใน ข้อ 1. ลบแผนกที่ใส่ . ทิ้ง

4.  แล้วพอมาเปิดใบสั่งขาย Enter มาถึงแผนก ก็จะขึ้นแผนกมาให้เลือกทุกครั้ง