2.  ต้องการดูยอดซื้อเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบัญชีซื้อในแยกประเภท        บันทึกเป็น(แบบPeriodic)สามารถดูยอดซื้อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับแยกประเภทได้จากรายงานสรุปยอดซื้อประจำงวด (รายงาน 8.2) โดยดูที่ช่องยอดสุทธิและนำไปเทียบกับยอดบัญชีซื้อที่หักด้วยยอดบัญชีลดหนี้/ส่งคืนแล้ว

Navigation:  ระบบซื้อ > การพิมพ์ในบิลซื้อ >

2.  ต้องการดูยอดซื้อเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับบัญชีซื้อในแยกประเภท        บันทึกเป็น(แบบPeriodic)สามารถดูยอดซื้อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับแยกประเภทได้จากรายงานสรุปยอดซื้อประจำงวด (รายงาน 8.2) โดยดูที่ช่องยอดสุทธิและนำไปเทียบกับยอดบัญชีซื้อที่หักด้วยยอดบัญชีลดหนี้/ส่งคืนแล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ  ที่จะทำให้ยอดซื้อใน 2 รายงานนี้ไม่ตรงกัน จะมีดังต่อไปนี้

§ระบุวันที่ที่ดูรายงานไม่ใช่ช่วงเวลาเดียวกัน

§มีการบันทึกบัญชีซื้อเองในสมุดรายวัน (ไม่ได้ถูกผ่านรายการมาจากเมนูซื้อตามปกติ)

§ดูรายงานสรุปยอดซื้อประจำงวด โดยไม่ได้ระบุขอบเขตเพียงรหัสสินค้าเท่านั้น แต่รวมไปถึงรหัสค่าใช้จ่ายด้วย   ทำให้ยอดซื้อในรายงาน 8.2 นั้นรวมยอดค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วย

§คำนวณยอดเจ้าหนี้ และคำนวณยอดเปลี่ยนแปลงใหม่

§ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่ ว่ามีบิลซื้อหรือใบลดหนี้/ส่งคืนใบใดหรือไม่ ที่ไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันให้

§หากเป็นชุดสรรพากรต้องผ่านรายการบัญชี ณ ช่วงเวลาที่นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันให้เรียบร้อยก่อน เช่น  หากเปรียบเทียบยอดซื้อระหว่างรายงาน 8.2 กับแยกประเภท ณ งวดที่ 1 ก็ต้องผ่านรายการบัญชีทั้งหมดในเดือนที่ 1 ไปแล้ว

หมายเหตุ

·  มูลค่าซื้อที่รวม VAT หรือแยก VAT ไม่มีส่วนที่จะทำให้ยอดซื้อของทั้ง 2    

     รายงานนี้มียอดไม่เท่ากัน

·  การลดหนี้ หรือส่งคืน ไม่ว่าจะเป็นการลดหนี้/ส่งคืนในงวดเดียวกันหรือข้ามงวด ไม่มีผลที่จะทำให้ยอดซื้อของทั้ง 2    

รายงานนี้มียอดไม่เท่ากัน