1.  ในหน้าจอบันทึกรายการซื้อ หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีการป้อนข้อมูลในช่อง ลวท.

ไว้ด้วย แต่เมื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม โปรแกรมกลับไม่แสดงข้อมูลขึ้นมาให้ เนื่องจากสาเหตุใด

Navigation:  ระบบซื้อ > การพิมพ์ในบิลซื้อ >

1.  ในหน้าจอบันทึกรายการซื้อ หลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยมีการป้อนข้อมูลในช่อง ลวท.

ไว้ด้วย แต่เมื่อสั่งพิมพ์แบบฟอร์ม โปรแกรมกลับไม่แสดงข้อมูลขึ้นมาให้ เนื่องจากสาเหตุใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·  เพราะไม่ได้ป้อนเลขที่บิลซื้อไว้ หรือประเภทราคาของบิลซื้อเป็น 0 (จะพิมพ์ได้ต่อเมื่อประเภทราคาเป็น 1 หรือ 2)