23. ลูกค้าเปิดบิลซื้อเงินเชื่อใส่อ้างอิงตรง “เลขที่บิลและ ลวท.” ตามปกติ พอกด Enter จะมีช่องที่เป็นวันที่ซ้อนขึ้นมา ลูกค้าถามว่าเป็นเพราะอะไร

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

23. ลูกค้าเปิดบิลซื้อเงินเชื่อใส่อ้างอิงตรง “เลขที่บิลและ ลวท.” ตามปกติ พอกด Enter จะมีช่องที่เป็นวันที่ซ้อนขึ้นมา ลูกค้าถามว่าเป็นเพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

rr-dat-02

 

สาเหตุ ในขณะที่ลูกค้าเปิดบิล ลูกค้าย่อหน้าจอโปรแกรมให้เป็นขนาดเล็ก  จึงทำให้ช่อง ลวท.  ซ้อนกันกับช่องยื่นงวด

 

rr-dat-01

วิธิแก้ไข ให้ขยายหน้าจอให้ใหญ่ ก็จะมองเห็นตามปกติ   ซึ่งเป็นที่โปรแกรมค่ะและพี่โปรแกรมเมอร์ไม่แก้โปรแกรมค่ะ

ซึ่งเมนูขายก็จะเป็นเหมือนกัน