6.  ป้อนบิลซื้อโดยใส่ข้อมูลในช่อง ลวท. ไว้ แต่เมื่อบันทึกรายการข้อมูลในช่อง ลวท. นี้กลับหายไป

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

6.  ป้อนบิลซื้อโดยใส่ข้อมูลในช่อง ลวท. ไว้ แต่เมื่อบันทึกรายการข้อมูลในช่อง ลวท. นี้กลับหายไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

· เพราะบิลซื้อใบนี้ในส่วนรายการ ป้อนเป็นรหัสสินค้าบริการ และเลือกเกณฑ์ภาษีในขณะบันทึกเป็น เกณฑ์เงินสด ซึ่งภาษีจะต้องไปเกิด ณ ตอนที่รับชำระหนี้ การป้อนข้อมูล ลวท. ไว้จึงเป็นการขัดแย้งกัน โปรแกรมจะล้างข้อมูลในช่อง ลวท. ทิ้งให้โดยอัตโนมัติ