4.  ใช้โปรแกรมที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษ จะมีการเพิ่มเอกสารซื้อเงินเชื่อต่างประเทศ

(ที่เมนูเริ่มระบบข้อ 4)เมื่อเข้าโปรแกรมเมนูไทยสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ กลับไม่แสดงชื่อเมนูที่เพิ่มใหม่นี้ขึ้นมาให้

 

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

4.  ใช้โปรแกรมที่เป็นเมนูภาษาอังกฤษ จะมีการเพิ่มเอกสารซื้อเงินเชื่อต่างประเทศ

(ที่เมนูเริ่มระบบข้อ 4)เมื่อเข้าโปรแกรมเมนูไทยสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่เมื่อเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ กลับไม่แสดงชื่อเมนูที่เพิ่มใหม่นี้ขึ้นมาให้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·   ไม่ได้ป้อนข้อมูลในช่องชื่อภาษาอังกฤษไว้ เพราะจะใช้ในหน้าจออังกฤษ ตอนเข้าโปรแกรม  แต่ช่องชื่อภาษาไทยป้อนไว้