3.  ยกเลิกบิลซื้อไม่ได้ ขึ้นแฟ้มข้อมูลสินค้าหลักค้นหาไม่พบ 'รหัสคลัง'คลัง '    '

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

3.  ยกเลิกบิลซื้อไม่ได้ ขึ้นแฟ้มข้อมูลสินค้าหลักค้นหาไม่พบ 'รหัสคลัง'คลัง '    '

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ไปดูที่เมนูสินค้า 7.3 เลขที่เอกสาร RR ที่ยกเลิกไม่ได้ มีเฉพาะวันที่, เลขที่ แต่ไม่มีจำนวน และ ราคาหน่วย ให้ Alt+e ใส่จำนวน และราคา/หน่วยเข้าไปก็สามารถยกเลิก RR ได้