1.  อ้างถึงใบสั่งซื้อในบิลซื้อแล้ว แต่ยอดค้างรับในใบสั่งซื้อไม่ถูกตัดยอด

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

1.  อ้างถึงใบสั่งซื้อในบิลซื้อแล้ว แต่ยอดค้างรับในใบสั่งซื้อไม่ถูกตัดยอด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ

เนื่องจากลูกค้าอาจจะอ้างถึงใบสั่งซื้อ ในขณะเปิดบิลซื้อจริงแต่เมื่อมีรายการในใบสั่งซื้อขึ้นมา

ให้เลือก ลูกค้าไปกด <Esc> ออก และกด <F8> เพื่อป้อนรายการสินค้าเข้าไปในบิลซื้อนี้เอง ซึ่งจะทำให้ในใบสั่งซื้อ ยอดที่สั่งไม่มีการตัดยอดตามจำนวนสินค้าที่รับเข้ามาแล้ว

 

วิธีแก้ไข

·   ให้ลองคำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่ ที่เมนูสินค้า ข้อ 7. ซ่อมแซมระบบสินค้า เลือกข้อ 6.

คำนวณยอดสั่งซื้อ/สั่งขายใหม่

·   ให้ลบรายการสินค้าในบิลซื้อใบนั้น ๆ ทิ้งให้หมดทุกรายการ จากนั้นเมื่ออยู่ในสถานะ

'พร้อม' จึงกด <F6> โปรแกรมจะดึงรายการในใบสั่งซื้อขึ้นมาให้เลือกอีกครั้งหนึ่ง ให้เลือกรายการสินค้าตามที่ต้องการ จากนั้นจึงบันทึกรายการไป

·   หากไม่ต้องการแก้ไขบิลซื้อ อาจจะใช้วิธีกลับไปยกเลิกยอดสั่งซื้อในใบสั่งซื้อ (กด <F8>

ในหน้าจอใบสั่งซื้อ เลื่อนหน้าจอไปทางด้านขวา ป้อนยอดจำนวนสินค้าที่ต้อง

การในคอลัมน์ยกเลิกการสั่งซื้อ )