2.  แก้ไขฟอร์มใบสั่งซื้อ กำหนด Lines=50 ใช้เครื่องพิมพ์ Laser (Graphic Mode) เมื่อสั่งพิมพ์สระอุ  อู ของบรรทัดล่างสุดหายไป ถ้าสั่งพิมพ์จากฟอร์มต้นฉบับไม่มีปัญหา

Navigation:  ระบบซื้อ > การพิมพ์ในใบสั่งซื้อ >

2.  แก้ไขฟอร์มใบสั่งซื้อ กำหนด Lines=50 ใช้เครื่องพิมพ์ Laser (Graphic Mode) เมื่อสั่งพิมพ์สระอุ  อู ของบรรทัดล่างสุดหายไป ถ้าสั่งพิมพ์จากฟอร์มต้นฉบับไม่มีปัญหา

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

·   กำหนด Lines มากเกินไป ให้ลด Lines ลง