2.  สินค้าบริการเมื่อเปิดบิลซื้อ  จะมีเกณฑ์ขึ้นมาให้เลือก ถ้าต้องการจะ Fix ให้ขึ้นเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งไปเลยได้หรือไม่

Navigation:  ระบบซื้อ > บิลซื้อ >

2.  สินค้าบริการเมื่อเปิดบิลซื้อ  จะมีเกณฑ์ขึ้นมาให้เลือก ถ้าต้องการจะ Fix ให้ขึ้นเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งไปเลยได้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

·   ไม่ได้ เนื่องจากโปรแกรมกำหนดไว้ และในตั้งค่าเริ่มระบบกำหนดได้เฉพาะ ด้านขายเท่านั้น