1.  ต้องการตรวจสอบว่า มีรายการรับชำระหนี้รายการใด ยังทำรายการไม่สมบูรณ์ (ยอดเงินไม่เรียบร้อย)

Navigation:  ระบบการเงิน > การพิมพ์ในรับชำระหนี้ >

1.  ต้องการตรวจสอบว่า มีรายการรับชำระหนี้รายการใด ยังทำรายการไม่สมบูรณ์ (ยอดเงินไม่เรียบร้อย)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้พิมพ์รายงานรับชำระหนี้ (รายงาน 19x ทั้งหลาย เช่น 191 , 192 ฯลฯ) โดยขณะที่สั่งพิมพ์ ที่ขอบเขตของการสั่ง

พิมพ์รายงาน ให้ตอบ 'Y' ที่บรรทัด 'พิมพ์เฉพาะยอดเงินไม่เรียบร้อย'