14. ลูกค้า รับชำระหนี้ โดยจ่ายเช็ค แต่จ่ายเกินยอดหนี้ แล้วมาใช้ใบนำฝากเช็ค  โดยผ่านเช็คที่ใบนำฝาก

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

14. ลูกค้า รับชำระหนี้ โดยจ่ายเช็ค แต่จ่ายเกินยอดหนี้ แล้วมาใช้ใบนำฝากเช็ค  โดยผ่านเช็คที่ใบนำฝาก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

re-cs-01

 

 

re-cs-02

 

ต่อต้องการตัดยอดคงเหลือเป็นรายได้   เข้าไปทะเบียนเช็ค เพื่อตัดยอดคงเหลือ  แต่โปรแกรมไม่สามารถดูการบันทึกบัญชีได้   จะทำให้ โปรแกรมไม่ลงบัญชีรายได้ ...

 

re-cs-03

 

 

วิธีแก้ไข  ในกรณีที่ต้องการ ใช้ใบนำฝากแล้วต้องการตัดยอดคงเหลือเป็นรายได้

ให้รับชำระหนี้ โดยตั้งวิธีการรับชำระหนี้ เป็นรายได้ แล้วดึงมาตัดตั้งแต่ เอกสาร RE

 

re-cs-04