2.  การรับชำระหนี้จากจากบิลขายภายในบิลใบเดียวกัน มากกว่า 100 รายการ (หรือ 100บิล)โปรแกรมสามารถ

ทำได้หรือไม่ อย่างไร

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

2.  การรับชำระหนี้จากจากบิลขายภายในบิลใบเดียวกัน มากกว่า 100 รายการ (หรือ 100บิล)โปรแกรมสามารถ

ทำได้หรือไม่ อย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ทำได้ แต่เมื่อป้อนครบ 99 รายการ จะต้อง <Esc> ออก และจึงเริ่มป้อนรายการที่เหลือเข้าไป