3.  ทำรายการรับชำระหนี้ โดยมีเกณฑ์ภาษีเป็นเกณฑ์เงินสด ซึ่งจะมีภาษีขาย

เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับชำระหนี้ แต่เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย

ในรายงานภาษีขาย ช่องมูลค่าสินค้าหรือบริการกลับเป็นยอดติดลบด้วย

จำนวนเงินของภาษีมูลค่าเพิ่ม

Navigation:  ระบบการเงิน > รับชำระหนี้ >

3.  ทำรายการรับชำระหนี้ โดยมีเกณฑ์ภาษีเป็นเกณฑ์เงินสด ซึ่งจะมีภาษีขาย

เกิดขึ้นในขั้นตอนการรับชำระหนี้ แต่เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย

ในรายงานภาษีขาย ช่องมูลค่าสินค้าหรือบริการกลับเป็นยอดติดลบด้วย

จำนวนเงินของภาษีมูลค่าเพิ่ม

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เป็นเพราะยังป้อนข้อมูลในหน้าจอรับชำระหนี้ไม่ครบถ้วน คือ ยังไม่ได้ป้อนข้อมูลว่ารับชำระหนี้โดยวิธีใด ทำให้หน้าจอยังขึ้นข้อความว่า ยอดเงินไม่เรียบร้อย ดังนั้นการแก้ไขจึงต้องกลับไปป้อนข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อน