2.  มีเช็คจ่ายบางใบไม่ผ่านให้โดยอัตโนมัติ ทั้ง ๆ ที่กำหนดในเมนูกำหนดค่าเริ่มต้น เกี่ยวกับระบบการเงิน และเงินฝากธนาคาร ให้ผ่านเช็คจ่ายทันทีแล้ว

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

2.  มีเช็คจ่ายบางใบไม่ผ่านให้โดยอัตโนมัติ ทั้ง ๆ ที่กำหนดในเมนูกำหนดค่าเริ่มต้น เกี่ยวกับระบบการเงิน และเงินฝากธนาคาร ให้ผ่านเช็คจ่ายทันทีแล้ว

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะเป็นเช็คที่ป้อนในสมุดรายวันโดยตรง และเป็นเช็คจ่ายยกมา