1.  กรอกเช็คจ่ายยกมา พอบันทึกเลือกเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า แล้วไปผ่านเช็คจ่าย แต่เมื่อดูรายงานเช็ค 3.D เช็คจ่ายคงเหลือ ณ วันที่  มียอดค้างใน คอลัมน์ ยอดที่ไม่ได้ลงบัญชี แต่เมื่อไปตรวจในรายวันก็มีเอกสาร QP เบอร์นี้ถูกต้อง

 

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

1.  กรอกเช็คจ่ายยกมา พอบันทึกเลือกเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้า แล้วไปผ่านเช็คจ่าย แต่เมื่อดูรายงานเช็ค 3.D เช็คจ่ายคงเหลือ ณ วันที่  มียอดค้างใน คอลัมน์ ยอดที่ไม่ได้ลงบัญชี แต่เมื่อไปตรวจในรายวันก็มีเอกสาร QP เบอร์นี้ถูกต้อง

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   ในรายงานนี้ โปรแกรมไม่ได้มองว่าผ่านเช็คไปแล้ว แต่จะตรวจว่าในทะเบียนเช็คจ่าย คอลัมน์ยอดคงเหลือ จากชำระใบเสร็จ มียอดคงเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ามีในรายงานก็จะปรากฏด้วย ดังนั้นเมื่อกรอกเช็คจ่ายล่วงหน้า

ยกมาแล้วควรนำไปจ่ายชำระหนี้ด้วย ไม่ควรผ่านเลย

หมายเหตุ        เช็ครับก็ทำลักษณะเดียวกัน