4.  ผ่านเช็คจ่ายแล้ว ไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

Navigation:  ระบบการเงิน > ธนาคาร > เช็คจ่าย >

4.  ผ่านเช็คจ่ายแล้ว ไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· ให้ตรวจสอบว่าสมุดรายวันที่จะบันทึกรายการผ่านเช็คจ่ายนั้นเป็นสมุดรายวันเล่มใด โดยตรวจสอบในเมนูกำหนดเลขที่เอกสาร

และเมนูกำหนดการผ่านรายการไปยังสมุดบัญชี ว่ากำหนดให้มีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการผ่านเช็คจ่ายที่สมุดรายวันเล่มใด

·  ตรวจสอบในเมนูกำหนดรายละเอียดบัญชีเงินฝาก ว่าเลขที่บัญชีเป็นบัญชีเงินฝากหรือไม่ หากกำหนดไว้เป็นบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้า

เมื่อมีการบันทึกการผ่านเช็คจ่าย โปรแกรมจะไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันให้เนื่องจากการบันทึกบัญชีหาก

กำหนดเลขที่บัญชีไว้ถูกต้อง การบันทึกบัญชีหากกำหนดเลขที่บัญชีในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก เป็นบัญชีเช็คจ่าย        

เดบิท เช็คจ่าย        

เครดิต เงินฝากกระแสรายวัน

เดบิท เช็คจ่าย      

เครดิต เช็คจ่าย ***

มีผลทำให้ไม่มีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ***