2.  มียอดคงเหลือในเช็คจากการจ่ายชำระหนี้ครั้งแรก และนำยอดคงเหลือดังกล่าวมาจ่ายใน

ใบจ่ายชำระหนี้ใบที่ 2 เมื่อไปพิมพ์ใบสำคัญจ่ายในสมุดรายวัน ใบจ่ายชำระหนี้ใบ

แรกแสดงรายละเอียดเช็คขึ้นมาตามปกติ แต่ใบที่ 2 กลับไม่แสดงรายละเอียดของเช็ค

แต่อย่างใด

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

2.  มียอดคงเหลือในเช็คจากการจ่ายชำระหนี้ครั้งแรก และนำยอดคงเหลือดังกล่าวมาจ่ายใน

ใบจ่ายชำระหนี้ใบที่ 2 เมื่อไปพิมพ์ใบสำคัญจ่ายในสมุดรายวัน ใบจ่ายชำระหนี้ใบ

แรกแสดงรายละเอียดเช็คขึ้นมาตามปกติ แต่ใบที่ 2 กลับไม่แสดงรายละเอียดของเช็ค

แต่อย่างใด

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เพราะทะเบียนเช็คของเลขที่เช็คใบดังกล่าวนี้จะเก็บเลขที่ใบจ่ายชำระหนี้ใบแรกเพียงใบเดียว ดังนั้นเมื่อสั่งพิมพ์ใบจ่าย

ชำระหนี้ใบที่ 2 จึงไม่มีข้อมูลแสดงออกมา