3.  ลูกค้ามีการแยกเลขที่บัญชี ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น ภงด. 1,3,53  แต่เวลาทำการจ่ายชำระหนี้ แล้วกรอกในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะบันทึกบัญชีตาม เริ่มระบบข้อ 52 ในช่องเลขที่บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และไม่สามารถแยกเป็น ภงด.1,3,53 ได้

Navigation:  ระบบการเงิน > จ่ายชำระหนี้ >

3.  ลูกค้ามีการแยกเลขที่บัญชี ของภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็น ภงด. 1,3,53  แต่เวลาทำการจ่ายชำระหนี้ แล้วกรอกในช่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมจะบันทึกบัญชีตาม เริ่มระบบข้อ 52 ในช่องเลขที่บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย และไม่สามารถแยกเป็น ภงด.1,3,53 ได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีการประยุกต์ ให้เพิ่มวิธีการจ่ายชำระหนี้ โดยผูกเลขที่บัญชี ของภาษีหัก ณ ที่จ่ายแต่ละแบบ เช่น ภงด.1,3,53 ไว้ แล้วนำไปกรอกใน F7 ของบิล กรณีที่ต้องการพิมพ์ใบหัก ให้ Ctrl+F10 เพิ่มเอง