4.  หากต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแต่ละประเภทในโปรแกรมโดยต้องการทราบยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ที่ยังค้างชำระอยู่ เป็นแต่ละบิล สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

 

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

4.  หากต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแต่ละประเภทในโปรแกรมโดยต้องการทราบยอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ที่ยังค้างชำระอยู่ เป็นแต่ละบิล สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

·  สามารถทำได้โดยกำหนดบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายขึ้นมาเป็นผู้จำหน่ายรายหนึ่ง และกำหนดรหัสค่าใช้จ่าย    ในเมนูรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามปกติจากนั้นให้นำรหัสค่าใช้จ่ายนี้ไปทำการซื้อเงินเชื่อที่สำคัญจะต้องอ้างถึงรหัสผู้จำหน่ายเป็นรายเดียวที่ผูกไว้กับบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(ที่กำหนดในเมนูรายละเอียดผู้จำหน่ายไว้แล้ว)