3.  บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว มีรายการบัญชีซ้ำกันขึ้นมาอีกคู่หนึ่ง

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

3.  บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว มีรายการบัญชีซ้ำกันขึ้นมาอีกคู่หนึ่ง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

·  ต้องมีการกำหนดบัญชีพัก ในเมนูกำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน โดยเลขที่บัญชีพักดังกล่าว จะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการเดินรายการ (หรือการบันทึกบัญชี) ซึ่งตามปกติหากไม่มีการแก้ไขใด ๆ เลขที่บัญชีพักจะใช้เป็น 9999-99