2.  ป้อนรหัสค่าใช้จ่ายเรียบร้อย <ENTER>มาถึงช่องแผนกขึ้นว่า "ไม่มีรายการ"

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

2.  ป้อนรหัสค่าใช้จ่ายเรียบร้อย <ENTER>มาถึงช่องแผนกขึ้นว่า "ไม่มีรายการ"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  

เนื่องจากมีในขณะที่กำหนดรหัสค่าใช้จ่ายได้กำหนดเลขที่บัญชีไว้ถูกต้อง แต่หลังจากนั้นมีการลบเลขที่บัญชีค่าใช้จ่ายนี้

ในผังบัญชีทิ้งไป ทำให้เมื่อมีการบันทึกรหัสค่าใช้จ่าย ในเมนูบันทึกค่าใช้จ่าย โปรแกรมจะตรวจสอบกับในผังบัญชีเมื่อ

<Enter> ผ่านช่องแผนกไปแล้ว ทำให้ฟ้องขึ้นมาว่า ไม่มีรายการ

 

วิธีแก้ไข ให้ทำการแก้ไขเลขที่บัญชีในเมนูรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเลขที่บัญชีที่ลบทิ้งไปขึ้นมาใหม่