1.  ทำไมเมื่อแก้ไขเลขที่บัญชีของรหัสค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งแล้วจึงทำให้เลขที่บัญชีของรหัสค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

Navigation:  ระบบซื้อ > ค่าใช้จ่าย >

1.  ทำไมเมื่อแก้ไขเลขที่บัญชีของรหัสค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งแล้วจึงทำให้เลขที่บัญชีของรหัสค่าใช้จ่ายอีกตัวหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

·  เนื่องจากกลุ่มบัญชีของรหัสค่าใช้จ่ายดังกล่าว อาจจะเป็นกลุ่มบัญชีเดียวกัน (สามารถตรวจสอบได้จากเมนูสินค้า ข้อ 7. 3) ซึ่งโดยความจริงแล้ว รหัสค่าใช้จ่ายแต่ละตัว จะต้องมีกลุ่มบัญชีที่แตกต่างกันเสมอ (ถูกกำหนดโดยตัวโปรแกรม)