1. ต้องการพิมพ์บิลขายเลขที่เดียวกันออกมา 3 สำเนา จะต้องแก้ไขแบบฟอร์มอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในบิลขาย >

1. ต้องการพิมพ์บิลขายเลขที่เดียวกันออกมา 3 สำเนา จะต้องแก้ไขแบบฟอร์มอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ใส่คำสั่ง Copy=ON ในส่วนของ [print option] จากนั้นเมื่อสั่งพิมพ์โปรแกรมจะให้ระบุจำนวนสำเนาที่ต้องการจะพิมพ์