4.  ลูกค้าตั้งรหัสสินค้าใหม่ แล้วนำไปเปิดบิลขายเลย แต่ต้องการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่ใช่คลังหลัก เช่น คลัง 02 แต่เมื่อป้อนคลังดังกล่าวนี้เข้าไป โปรแกรมไม่ยอมให้ <Enter> ผ่านช่องคลังได้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

4.  ลูกค้าตั้งรหัสสินค้าใหม่ แล้วนำไปเปิดบิลขายเลย แต่ต้องการตัดสินค้าจากคลังที่ไม่ใช่คลังหลัก เช่น คลัง 02 แต่เมื่อป้อนคลังดังกล่าวนี้เข้าไป โปรแกรมไม่ยอมให้ <Enter> ผ่านช่องคลังได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ต้องเข้าไปที่เมนูรายละเอียดสินค้า จากนั้นกด <F8>  เข้าไปป้อนรหัสคลังสินค้า คลังที่ 02 นี้ไว้ก่อน เนื่องจากการตั้งรหัสสินค้าใหม่โปรแกรมจะสร้างคลังสินค้าให้เฉพาะคลังหลักเท่านั้น

 

หมายเหตุ ต่ถ้าเป็นการโอนย้ายระหว่างคลัง เช่น จากคลังหลัก 01 ไปที่คลัง 02 แม้ว่าจะไม่ได้กำหนดคลัง 02 ไว้ที่สินค้าที่ทำการโอนย้ายนี้ก่อน ก็จะสามารถโอนสินค้าตัวนี้ไปยังคลัง 02 ได้