3.  กำหนดที่เริ่มระบบ ข้อ 9. สินค้าติดลบได้เป็น N และต้นทุนแยกตามคลังไม่ได้ติ๊กถูกไว้ หรือไม่ได้แยกตามคลัง   ซึ่งคลัง 02 มียอดไม่พอจะตัด แต่โปรแกรมยอมให้เปิดบิลขายในคลัง 02 ทั้งที่ไม่ยอมให้สินค้าติดลบ

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

3.  กำหนดที่เริ่มระบบ ข้อ 9. สินค้าติดลบได้เป็น N และต้นทุนแยกตามคลังไม่ได้ติ๊กถูกไว้ หรือไม่ได้แยกตามคลัง   ซึ่งคลัง 02 มียอดไม่พอจะตัด แต่โปรแกรมยอมให้เปิดบิลขายในคลัง 02 ทั้งที่ไม่ยอมให้สินค้าติดลบ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

สาเหตุ   ถ้าไม่ได้กำหนดให้โปรแกรมตัดต้นทุนแยกตามคลัง โปรแกรมจะเช็คยอดที่รวมของทุกคลังแล้วว่าไม่ติดลบ ก็จะไม่แจ้งเตือนเช่น

คลัง        01        มียอด     5 ชิ้น

คลัง        02             "        2  ชิ้น

คลัง        03           "          1  ชิ้น

ถ้าเปิดบิลขายที่คลัง 02 เป็น 3 ชิ้น โปรแกรมจะไม่เตือนเพราะ ยอดรวมยังมี 8 ชิ้น อย่างนี้เป็นต้น

 

วิธีแก้ไข ให้ไปแก้ไขที่เริ่มระบบ ข้อ 1.3.1 ข้อย่อยที่ 13 ให้ติ๊กถูกที่ตัดต้นทุนแยกตามคลังแล้วคำนวณสินค้า 7.4 ใหม่ พอเปิดบิลเดิมที่ คลัง 02 ก็จะเตือน ยอดสินค้าติดลบให้