24.  การค้นหาเอกสารต่าง ๆ ในโปรแกรม โดยส่วนใหญ่มักจะค้นหาได้ตามเลขที่เอกสาร โดยการกด <Alt+S> แต่หากต้องการหาเอกสารโดยใช้เงื่อนไขอื่น ๆ จะต้องทำอย่างไร เช่น ในหน้าจอขายเงินเชื่อ หากต้องการค้นหาเอกสารที่เขตการขายเป็น 'กท' กรุงเทพฯ จะต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

24.  การค้นหาเอกสารต่าง ๆ ในโปรแกรม โดยส่วนใหญ่มักจะค้นหาได้ตามเลขที่เอกสาร โดยการกด <Alt+S> แต่หากต้องการหาเอกสารโดยใช้เงื่อนไขอื่น ๆ จะต้องทำอย่างไร เช่น ในหน้าจอขายเงินเชื่อ หากต้องการค้นหาเอกสารที่เขตการขายเป็น 'กท' กรุงเทพฯ จะต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กด <Alt+K> และป้อนเงื่อนไข เช่น AREACOD='กท'