25.  การแยก VAT ที่รายการสินค้า จะทำให้บรรทัดหักเงินมัดจำที่หน้าจอขายหายไป มีวิธีการใดเพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

25.  การแยก VAT ที่รายการสินค้า จะทำให้บรรทัดหักเงินมัดจำที่หน้าจอขายหายไป มีวิธีการใดเพื่อแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

· อาจจะใช้วิธีการแยกเมนูขายออกเป็น 2 เมนู (กำหนดที่เมนูกำหนดเลขที่เอกสาร) โดยเมนูหนึ่งให้กำหนดว่า แยก VAT     ที่รายการสินค้า ส่วนอีกเมนูหนึ่งไม่ต้องกำหนด

· กรณีที่ต้องการทั้ง 2 อย่างในบิลเดียวกัน

1.  กำหนดแยก VAT ตามปกติ

2.  กำหนดรหัสสินค้าบริการ 1 รหัส โดยกำหนดเลขที่บัญชีรายได้ เป็นบัญชี ของเงินมัดจำ

3.  เปิดบิล โดยเลือกรหัสสินค้าปกติ ส่วนในรายการที่ 2 ให้เลือกสินค้าบริการจากข้อ 2. โดยใส่ติดลบ ก็จะไป ล้างบัญชีกับเงินมัดจำที่ตั้งไว้