23. วิธีการกำหนดตารางราคาขาย ทั้งที่เป็นหน่วยนับเดียวกันกับหน่วยนับย่อย และหน่วยนับไม่ตรงกับหน่วยนับย่อย จะมีวิธีกำหนดอย่างไร

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

23. วิธีการกำหนดตารางราคาขาย ทั้งที่เป็นหน่วยนับเดียวกันกับหน่วยนับย่อย และหน่วยนับไม่ตรงกับหน่วยนับย่อย จะมีวิธีกำหนดอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

การกำหนดหน่วยนับที่ตารางราคาเสริมนั้น สามารถกำหนดหน่วยนับให้ตรงกับรายละเอียดสินค้าหรือไม่ตรงก็ได้ เช่น ที่รายละเอียดสินค้ามีการกำหนดหน่วยนับเป็นตัว และที่ตารางราคาเสริมกำหนดเป็นชิ้น เวลาเปิดบิลขายในคอลัมน์หน่วยขาย

สามารถกด F6 หรือ แว่นขยาย เพื่อเลือกหน่วยนับให้ตรงกับตารางราคาเสริม  ซึ่งโปรแกรมจะตรวจสอบว่าหน่วยนับที่กำหนดในตารางราคาเสริมนั้นตรงกับที่เปิดบิลขายหรือไม่ และวันที่ที่เปิดบิลขายนั้นตรงกับช่วงวันที่ที่กำหนดในตารางราคาเสริมหรือไม่ ถ้าทั้ง 2 จุดนี้ตรงกัน ก็จะดึงราคาขายตามที่กำหนดไว้ในตารางราคาเสริม

สรุป ในกรณีที่โปรแกรมไม่ดึงราคาตามที่กำหนดในตารางราคาเสริมให้นั้น จะมีสาเหตุดังนี้

1.        กำหนดจำนวนที่ต่ำกว่า หรือหน่วยนับไม่ตรงกันระหว่างในตารางราคาเสริมกับในการเปิดบิลขาย เช่น  

ในตารางราคาเสริมกำหนดเป็นตัว แต่เมื่อไปเปิดบิลขายกำหนดเป็นชิ้น เป็นต้น              

หรืออีกกรณีหนึ่งคือกำหนดอัตราส่วนต่อหน่วยหลักไม่ตรงกัน เช่น 1 ลังมี 12 ชิ้น              

แต่เมื่อไปเปิดบิลขายใส่อัตราส่วนต่อหน่วยหลักเป็นจำนวนอื่นเช่น 10 หรือ 13 ชิ้น            

ก็จะทำให้โปรแกรมไม่ดึงราคาตามที่กำหนดในตารางราคาเสริมมาให้

2.        ช่วงวันที่ที่เปิดบิลขายไม่อยู่ในช่วงที่มีการกำหนดในตารางราคาเสริม