19.  เมื่อมีการเพิ่มรหัสลูกค้าในหน้าจอขาย โดยกด <Enter> ผ่านช่องรหัสลูกค้า โปรแกรมจะลำดับรหัสลูกค้าใหม่ให้เป็น ๙๙0000001 หากต้องการเปลี่ยนการลำดับตัวเลขดังกล่าว จะต้องทำอย่างไร

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

19.  เมื่อมีการเพิ่มรหัสลูกค้าในหน้าจอขาย โดยกด <Enter> ผ่านช่องรหัสลูกค้า โปรแกรมจะลำดับรหัสลูกค้าใหม่ให้เป็น ๙๙0000001 หากต้องการเปลี่ยนการลำดับตัวเลขดังกล่าว จะต้องทำอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สามารถเข้าไปเปลี่ยนการลำดับตัวเลขได้ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 4. กำหนดเลขที่เอกสาร ในบรรทัด รหัสลูกค้า-สด กรณีนี้อาจจะประยุกต์ใช้ได้กับโปรแกรมชุดสาขา ที่ในแต่ละสาขามีการขายสดให้กับลูกค้าชั่วคราวบ่อยๆ โดยอาจจะลำดับรหัสเป็นดังนี้ สาขา 1 ๙๙1000001, สาขาที่ 2 ๙๙2000001 ...