20.  เปิดบิลขาย แต่เมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในช่องรหัสสินค้า เมื่อ <Enter> ผ่าน โปรแกรมกลับแสดงรหัสสินค้าขึ้นมาให้เลือกอีกครั้ง (จริงๆ แล้วควรจะแสดงรหัสสินค้าของบาร์โค้ดตัวนี้ขึ้นมา)

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

20.  เปิดบิลขาย แต่เมื่อใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดในช่องรหัสสินค้า เมื่อ <Enter> ผ่าน โปรแกรมกลับแสดงรหัสสินค้าขึ้นมาให้เลือกอีกครั้ง (จริงๆ แล้วควรจะแสดงรหัสสินค้าของบาร์โค้ดตัวนี้ขึ้นมา)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ไม่ได้กำหนดในเมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.1 ในหน้าที่ 2 ข้อ 28. ต้องกำหนดเป็น Y จึงจะสามารถใช้งานบาร์โค้ดได้