16.  ทำรายการขายเงินเชื่อ โดยนำใบรับเงินมัดจำมาหักเต็มจำนวน (ยอดในบิลขายเป็น 0) ซึ่งเมื่อไปดูยอดขายสะสมที่เมนูรายละเอียดลูกค้า หน้า 2 กลับไม่มียอดขายของบิลใบนี้แสดงขึ้นมาในงวดที่มีการขาย

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

16.  ทำรายการขายเงินเชื่อ โดยนำใบรับเงินมัดจำมาหักเต็มจำนวน (ยอดในบิลขายเป็น 0) ซึ่งเมื่อไปดูยอดขายสะสมที่เมนูรายละเอียดลูกค้า หน้า 2 กลับไม่มียอดขายของบิลใบนี้แสดงขึ้นมาในงวดที่มีการขาย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

โปรแกรมตั้งใจให้เป็นไปในลักษณะนี้ เนื่องจากยอดขายที่แสดงขึ้นมาในเมนูรายละเอียดลูกค้านี้ จะถือเป็นยอดลูกหนี้

ที่จะนำไปแสดงในรายงาน ดังนั้นหากมีการแสดงยอดดังกล่าวนี้ขึ้นมา จะมีผลทำให้การดูรายงานลูกหนี้กับ

รายงานการขายไม่ตรงกัน