15.  โดยปกติหากต้องการให้แสดงบรรทัดแยกยอด VAT ที่มี 2 อัตรา ในบิลขาย จะมีผลทำให้บรรทัดหักเงินมัดจำหายไป หากต้องการให้สามารถขายสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น  ได้โดยที่บรรทัดหักเงินมัดจำไม่หายไป จะต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

15.  โดยปกติหากต้องการให้แสดงบรรทัดแยกยอด VAT ที่มี 2 อัตรา ในบิลขาย จะมีผลทำให้บรรทัดหักเงินมัดจำหายไป หากต้องการให้สามารถขายสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น  ได้โดยที่บรรทัดหักเงินมัดจำไม่หายไป จะต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ไม่ต้องแยกยอด VAT ที่รายการสินค้า แต่ให้ป้อนอัตราภาษีเป็น 0 ในแต่ละรายการสินค้าที่ต้องการเอง (ในช่องตัว V) ในขณะที่เปิดบิลขาย