17.  มีการกำหนดราคาของสินค้าแต่ละรหัสไว้แล้ว และกำหนดไม่ให้พนักงานสามารถ

แก้ไขราคาต่อหน่วยของรายการขาย แต่เวลาที่เปิดบิลขาย โปรแกรมยังยอมให้แก้ไขราคาต่อหน่วยได้ เกิดจากสาเหตุอะไร

 

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

17.  มีการกำหนดราคาของสินค้าแต่ละรหัสไว้แล้ว และกำหนดไม่ให้พนักงานสามารถ

แก้ไขราคาต่อหน่วยของรายการขาย แต่เวลาที่เปิดบิลขาย โปรแกรมยังยอมให้แก้ไขราคาต่อหน่วยได้ เกิดจากสาเหตุอะไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

หากตารางราคาที่กำหนดให้โปรแกรมดึงมามี มูลค่าเป็นศูนย์ โปรแกรมจะยอมให้แก้ไขราคาต่อหน่วยได้เสมอ