12.  หลังจากคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ โปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมาทางจอภาพว่า 'พบข้อผิดพลาดระหว่างคำนวณยอด' และแสดงเลขที่เอกสาร RE ที่มีปัญหา โดยแจ้งปัญหาว่า วันที่ชำระของใบเสร็จอยู่ก่อนวันที่เอกสาร แต่ลูกค้าสงสัยว่าเครื่องหมาย !! ที่อยู่หลังวันที่ของเอกสาร RE หมายถึงอะไร

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

12.  หลังจากคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่ โปรแกรมแสดงข้อผิดพลาดขึ้นมาทางจอภาพว่า 'พบข้อผิดพลาดระหว่างคำนวณยอด' และแสดงเลขที่เอกสาร RE ที่มีปัญหา โดยแจ้งปัญหาว่า วันที่ชำระของใบเสร็จอยู่ก่อนวันที่เอกสาร แต่ลูกค้าสงสัยว่าเครื่องหมาย !! ที่อยู่หลังวันที่ของเอกสาร RE หมายถึงอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เครื่องหมาย !! จะแสดงหลังวันที่ ในกรณีที่เอกสาร RE กับ IV อยู่คนละเดือนกัน คือ วันที่รับชำระหนี้อยู่ก่อนวันที่ขาย และอยู่คนละเดือนกันด้วย