11.  ทำไมกำหนดตารางราคาขายเสริมไว้แล้ว แต่เมื่อนำสินค้าดังกล่าวไปขาย โปรแกรมกลับไม่ดึงราคาขายเสริมนี้ขึ้นมาให้

Navigation:  ระบบขาย > บิลขาย >

11.  ทำไมกำหนดตารางราคาขายเสริมไว้แล้ว แต่เมื่อนำสินค้าดังกล่าวไปขาย โปรแกรมกลับไม่ดึงราคาขายเสริมนี้ขึ้นมาให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กำหนดหน่วยนับ และจำนวนในบิลขายไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ในตารางราคาเสริม หรืออาจจะเกิดจากวันที่ขายไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในตารางราคาเสริม