1. มีสาเหตุใดบ้าง ที่ทำให้เมื่อสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่ายในหน้าจอสมุดรายวันจ่าย จึงมีเลขที่เช็คจ่ายแสดงขึ้นมาซ้ำ

กัน 2 รายการ และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > การพิมพ์ในสมุดรายวัน >

1. มีสาเหตุใดบ้าง ที่ทำให้เมื่อสั่งพิมพ์ใบสำคัญจ่ายในหน้าจอสมุดรายวันจ่าย จึงมีเลขที่เช็คจ่ายแสดงขึ้นมาซ้ำ

กัน 2 รายการ และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ            มีการบันทึกประวัติเช็คยกเลิก ในทะเบียนเช็คจ่ายสำหรับเลขที่เช็คใบนี้ จึงทำให้แสดงเลขที่เช็คใบนี้ขึ้นมา 2 ใบ

โดยมีสถานะเช็คต่างกัน คือ ใบหนึ่งจะเป็นเช็คคืน อีกใบจะเป็นเช็คคืนยื่นใหม่

วิธีแก้ไข อาจจะใช้การแก้ไขแบบทดสอบ สร้างฟอร์มใหม่อีก 1 แบบฟอร์ม เพื่อให้คัดมาเฉพาะใบที่เป็นเช็คคืนยื่นใหม่เท่านั้น